734850973
Všeobecné obchodní podmínky
Provozovatel: Kulturní centrum Cooltour Ostrava z.ú. Macharova 302/12 702 00 Ostrava IČO: 03849228 Přihlášení na lekci Přihláška do kurzu může probíhat elektronicky nebo osobně na provozovně a je brána jako závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu účastnit, je vaší povinností tuto skutečnost oznámit nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Přihlášení, které nebude stornováno v daném termínu bude bráno stejně, jako účast na lekci a nevzniká nárok na finanční kompenzaci. Přihlášení  Svým přihlášením na lekci stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním. Dále udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů provozovateli k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou elektronické zprávy na adresu lets@moveostrava.cz nebo osobně v provozovně provozovatele. Zároveň souhlasíte se zasíláním marketingové e-mailové komunikace, která může být ukončena odkazem, umístěném v těle zaslané zprávy. Průběh kurzů Na všechny lekce máte povinnost přijít včas, v případě pozdního příchodu Vám může být odepřen přístup na již probíhající lekci bez nároku na vrácení nebo náhradu uhrazené částky za lekci. Pozdní příchod může snižovat komfort ostatních účastníků lekce. Bezpečnost Účastí na kurzu stvrzujete, že se jej účastníte na vlastní riziko a budete se řídit pokyny lektora. V případě, že Váš zdravotní nebo psychický stav neumožňuje těmito pokyny se řídit zcela, je Vaší povinností oznámit takovou skutečnost na začátku lekce lektorovi a na základě svého uvážení, doporučení svého lékaře nebo lektora se vyhýbat činnostem, které by Váš zdravotní stav mohly zhoršit. Na lekce je zakázán vstup pod vlivem alkoholických nápojů, omamných nebo návykových látek. Video a foto záznamy Během lekcí má provozovatel právo poskytovat fotografie a videa, sloužící pouze k propagaci samotných lekcí. Svůj nesouhlas můžete vyjádřit na začátku lekce a to slovně nebo písemně a provozovatel je povinen tento respektovat. Fotografie a videa mohou být použity na webových stránkách www.moveostrava.cz, www.cooltourova.cz, na facebookových stránkách Cooltour Ostrava, Move Ostrava a Move Summer intensive, případně na stránkách a materiálech, sloužících k propagaci lekcí. Provozovatel nemá právo poskytovat tyto materiály třetím osobám formou prodeje či je poskytnout k propagaci jiného subjektu než provozovatele. Deposit(Kredit) Provozovatel a účastník uzavírají nabytím depositu (kreditu) smlouvu o složení deposita dle §1810 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Složitel složil ve prospěch příjemce deposit. Příjemce zavedl evidenci o složeném depositu a jeho čerpání složitelem v rezervačním systému CLUBSPIRE. Složitel má právo, aby mu bylo při každém čerpání aktuálně doloženo čerpání a zůstatek deposita, a to formou vystavené účtenky ze systému CLUBSIPRE s razítkem a podpisem obsluhujícího pracovníka. Možnost čerpání deposita je 4 kalendářní měsíce od složení deposita. Zbývající částka propadá ve prospěch provozovatele. Složené depositum je možné kdykoli po dobu jeho platnosti vyčerpat v jeho plné zbývající výši v hotovosti v provozovně Provozovatele.